Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky užití webové aplikace

Provozovatelem webové aplikace na webových stránkách www.cenovamapa.org a poskytovatelem služby Cenová mapa prodejních cen prostřednictvím Analýz na těchto stránkách nabízených („služba“) je společnost Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., se sídlem Králodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 241 60 130, DIČ CZ24160130, plátce DPH, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184201

V rámci služby nabízí poskytovatel uživatelům prostřednictvím webového rozhraní službu porovnávání ceny bytů podle skutečných = prodejních cen a dále podle standardů CULT, které umožňují porovnávat jednotlivé bytové projekty mezi sebou dle souměřitelných parametrů. Aplikace nabízí jednak bezplatné online náhledy mapových informací, jednak placené využití různých typů tzv. Reportů, tj. výstupů dat na základě parametrů definovaných uživatelem dle nabídky aplikace. Bližší popis nalezne uživatel na www.cenovamapa.org. Dokumenty, cenové mapy, grafy a další informace (dále jen „Analýzy“) zpřístupněné dále na této stránce byly vytvořeny a zpřístupněny výhradně pro informační účely registrovaného uživatele, a nemohou tedy sloužit jako podklad pro splnění jakýchkoliv specifických cílů či požadavků uživatele.

Uživatel akceptací těchto podmínek souhlasí s tím, že majitel a/nebo provozovatel těchto stránek, jejich majitelé a jejich Příbuzné společnosti (tj. právnické nebo fyzické osoby, jež se přímo nebo nepřímo účastní obchodního vedení majitele a/nebo provozovatele těchto stránek, jsou ovládající osobou vůči majiteli a/nebo provozovateli těchto stránek nebo v nich má jinou majetkovou účast, stejně jako jakákoliv právnická osoba, sdružení, nadace nebo jiná organizace, ve které se majitel a/nebo provozovatel těchto stránek účastní obchodního vedení, je ovládající osobou nebo má v ní jinou majetkovou účast, a to včetně zaměstnanců a zástupců) nenese jakoukoliv další či jinou odpovědnost, než je zde uvedena ve vztahu k Analýzám a informacím nacházejícím se na těchto stránkách.

Rozhodne-li se uživatel těchto stránek spoléhat se na Analýzy a informace zde uvedené, činí tak na vlastní odpovědnost a riziko a bez jakéhokoliv nároku vůči majiteli a/nebo provozovateli těchto stránek, jejich majitelům a jejich Příbuzným společnostem. Současně rozhodne-li se uživatel spoléhat se na Analýzy a informace zde uvedené, nezbavuje jej toto rozhodnutí povinnosti učinit vlastní nezbytná šetření a prověření zde uvedených Analýz a informací.

Analýzy zpřístupněné dále na této stránce splňují znaky autorského díla dle platných právních předpisů, a to zejména zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon). Způsob vytvoření Analýz je know-how a obchodním tajemstvím provozovatele těchto stránek.

Majitel a/nebo provozovatel této internetové stránky tímto uděluje uživateli nevýhradní, bezúplatnou (pro první úroveň informací) a úplatnou pro další úrovně informací, trvalou licenci k užití Analýz výhradně pro osobní, potažmo interní potřebu uživatele. Licence nabývá platnosti a účinnosti akceptací těchto podmínek. Pro případ druhé úrovně informací řádným uhrazením ceny za Analýzy. V ceně za Analýzy je rovněž zahrnuta odměna za udělení licence.

Uživatel není zejména oprávněn jakékoliv Analýzy vcelku nebo zčásti, úplatně či bezúplatně rozmnožovat (dle § 13 autorského zákona), jejich originál či rozmnoženiny dále rozšiřovat (dle § 14 autorského zákona), Analýzy či jejich rozmnoženiny pronajímat (§ 15 autorského zákona), Analýzy či jejich rozmnoženiny půjčovat (§ 16 autorského zákona), vystavovat Analýzy nebo jejich rozmnoženiny (§ 17 autorského zákona), sdělovat je nebo jejich rozmnoženiny veřejnosti (§18 autorského zákona), a to zejména způsoby uvedenými v §§ 19-23 autorského zákona, poskytovat sublicenci prostřednictvím podlicenční smlouvy nebo Analýzy či jakékoliv informace tam použité použít ve spojení s jakýmkoliv obchodním rozhodnutím jakékoliv třetí osoby nebo pro propagační účely.

Veškeré Analýzy a informace na této stránce jsou poskytnuty výhradně ve prospěch uživatele. Pouhé získání Analýz a informací zde obsažených jakýmikoliv jinými osobami nebude důvodem pro vznik jakékoliv povinnosti, právního vztahu nebo současné či budoucí odpovědnosti mezi takovými osobami a majitelem a/nebo provozovatelem těchto stránek, jejich majiteli a jejich Příbuznými společnostmi.

Jestliže je jakákoliv Analýza (případně jakákoliv informace z ní odvozená) poskytnuta třetím osobám, stane se tak výhradně na základě toho, že majitel a/nebo provozovatel těchto stránek, jejich majitelé a jejich Příbuzné společnosti nebudou mít jakoukoliv povinnost či odpovědnost vůči třetím osobám, či dalším osobám, které výše uvedené získají.

Analýzy a informace zde uvedené byly připraveny pro uživatele výhradně jako základ pro interní diskusi, případě pouze za účelem výslovně uvedeným v příslušné Analýze, a nelze je použít jako podklad pro jakékoliv právní či jiné závěry.

Majitel a/nebo provozovatel těchto stránek, jejich majitelé a jejich Příbuzné společnosti nenesou jakoukoliv odpovědnost vůči třetím stranám, jež získají k Analýzám přístup, a to ať již porušením tímto udělené licence či se souhlasem majitele a/nebo provozovatele těchto stránek. Totéž se vztahuje na jakékoliv názory vyjádřené na základě Analýz anebo informací v nich obsažených.

Analýzy a informace zde obsažené mají důvěrnou povahu a nesmí být použity jinak, než je zde uvedeno, či poskytnuty jakékoliv třetí straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu majitele a/nebo provozovatele těchto stránek.

Analýzy ani jejich části nejsou znaleckým posudkem, jenž by mohl být jako takový použit před soudem.

Zjištění prezentovaná v Analýzách jsou založená na veřejně dostupných informacích, které nebyly dále nezávisle ověřovány, zejména co do přesnosti a úplnosti těchto informací a majitel a/nebo provozovatel těchto stránek, jejich majitelé a jejich Příbuzné společnosti nepřebírají odpovědnost za přesnost a úplnost těchto informací.

Obsah Analýz vychází z informací, které měl majitel a/nebo provozovatel těchto stránek k dispozici v době jejich přípravy. Uživatel je plně odpovědný za užití veškerých materiálů, Analýz a informací zpřístupněných na této stránce vůči třetím osobám. Majitel a/nebo provozovatel těchto stránek tímto prohlašuje a uživatel akceptuje, že Analýzy a/nebo informace zde uvedené jsou zveřejněny a poskytovány ve stavu „jak jsou“ bez jakýchkoliv záruk, a to ať již výslovně stanovených či mlčky předpokládaných, a to zejména záruk obchodovatelnosti či vhodnosti výsledků uvedených v Analýzách pro specifický účel.

Uživatel akceptuje, že maximální odpovědnost majitele a/nebo provozovatele těchto stránek, jejich majitelů a jejich Příbuzných společností “ vůči každému uživateli, nepřesáhne částku odměny uhrazené příslušným uživatelem za licenci k jejich užití.

Majitel a/nebo provozovatel těchto stránek, jejich majitelé a Příbuzné společnosti neodpovídají uživateli za ušlý zisk, i kdyby takový ušlý zisk byl přiměřeně předvídatelný nebo kdyby majitel a/nebo provozovatel těchto stránek, jejich majitelé a Příbuzné společnosti byli informováni, že uživatel může takový ušlý zisk utrpět.

Majitel a/nebo provozovatel těchto stránek nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s výrobky a službami třetích stran dodávanými uživatelem. Majitel a/nebo provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za 100% funkčnost těchto stránek a vyhrazuje si právo kdykoli přerušit provoz těchto stránek, zejména z technických důvodů. Majitel a/nebo provozovatel těchto stránek si vyhrazuje právo ukončit provoz těchto stránek.

Majitel a/nebo provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za provedení doporučení a jiných výstupů uživatelem, ani za výsledek takovéhoto provedení.

Majitel a/nebo provozovatel těchto stránek zároveň nečiní žádná vyjádření a nepřebírá odpovědnost za vliv pozdějších událostí, které nastaly v době po zveřejnění Analýz a které mohou mít vliv na uživatele a interpretaci Analýz.

Majitel a/nebo provozovatel těchto stránek si dále vyhrazuje právo využít jakékoliv Analýzy, informace z nich vyplývající, a to včetně informací, které zde nejsou výslovně uvedeny, ale majitel a/nebo provozovatel těchto stránek je má k dispozici jako důsledek podnikatelské činnosti své, a/nebo jejich majitelů a/nebo Příbuzných společností, nebo je z Analýz a/nebo informací zde uvedených odvodí, ke své podnikatelské činnosti jako své obchodní tajemství a poskytnutí přístupu k Analýzám a informacím zde uvedeným, není a nebude jakýmkoliv uživatelem vykládáno jako důvod pro vznik konfliktu zájmů mezi majitelem a/nebo provozovatelem těchto stránek, jejich majiteli a jejich Příbuznými společnostmi a současnými či budoucími klienty majitele a/nebo provozovatele těchto stránek, jejich majitelů a/nebo jejich Příbuzných společností, a to ať již jsou současně uživateli akceptujícími zde uvedené podmínky, či nikoliv.

Jakékoliv zdroje informací nezbytné k vytvoření Analýz zde uvedených jsou veřejně přístupné, a tudíž jakákoliv osoba fungující na příslušném trhu není jakkoliv omezena v jejich získání přímo od zdroje příslušných informací a v jejich zpracování k jakémukoliv účelu, a to i k účelu vytvoření analýz obdobných Analýzám zde uvedeným. Jakákoliv omezení vyplývající z těchto podmínek jsou důsledkem nezbytnosti ochrany duševního vlastnictví, obchodního tajemství a ostatních práv a zájmů majitele a/nebo provozovatele těchto stránek, jsou uplatňována v nezbytné míře a nemají za důsledek vyloučení, omezení, jiné narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Zpřístupnění Analýz a informací zde uvedených přispěje ke zlepšení soutěže na relevantním trhu a vyhrazuje spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích. Kdokoliv, včetně soutěžitelů na relevantním trhu, má za stejných podmínek přístup k Analýzám a informacím zde uvedeným coby uživatel, a to za stejných podmínek pro všechny registrované uživatele.

Licenční smlouva uzavřená mezi uživatelem těchto stránek a provozovatelem těchto stránek může upravovat některá práva a povinnosti odchylně; v takovém případě má licenční smlouva přednost.

V případě, že uživatel využije služby internetového obchodu pro objednávku Analýzy, jsou pro něj kromě těchto Všeobecných podmínek závazné také Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád služby Aplikace cenové mapy prostřednictvím internetového obchodu uvedené níže v tomto dokumentu

Akceptací výše uvedeného/provedením registrace pro přístup na tyto stránky uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s výše popsanými podmínkami včetně jakýchkoli a veškerých omezení zde uvedených.

Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné od 1.července 2014

V Praze dne 1.7.2014 Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., majitel a provozovatel webových stránek www.cenovamapa.org

Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád služby Cenová mapa prodejních cen poskytované prostřednictvím internetového obchodu

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poskytovatelem služby „Cenová mapa prodejních cen“ („služba“) je společnost Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., se sídlem Králodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 241 60 130, DIČ CZ24160130, plátce DPH, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184201 (dále označována jako „poskytovatel“ nebo zájmenem „my“.)

Tyto všeobecné obchodní podmínky ("podmínky" nebo „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Vámi jako uživatelem a poskytovatelem. Součástí těchto VOP jsou Všeobecné podmínky užití webové aplikace na webových stránkách www.cenovamapa.org, které jsou přístupné výše na této stránce. Předtím, než začnete službu využívat, přečtěte si oboje tyto podmínky pozorně. Kliknutím na souhlas vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami, které se tím stávají pro Vás právně závaznými.

II. ZMĚNY PODMÍNEK

Tyto podmínky mohou být poskytovatelem měněny. Aktuální verzi podmínek k vytištění naleznete zde. Seznamujte se, prosím, před každým užitím služby s aktuálním zněním podmínek. Datum počátku účinnosti stávající verze podmínek je uvedeno v záhlaví této stránky. Archiv Všeobecných obchodních podmínek najdete rozkliknutím příslušného linku na konci aktuální verze VOP / v sekci „Archiv VOP“. V případě, že s aktuální verzí podmínek nesouhlasíte, službu nevyužívejte.

III. POPIS SLUŽBY

V rámci služby nabízí poskytovatel uživatelům prostřednictvím webového rozhraní službu porovnávání ceny bytů podle skutečných = prodejních cen a dále podle standardů CULT, které umožňují porovnávat jednotlivé bytové projekty mezi sebou dle souměřitelných parametrů. Aplikace nabízí jednak bezplatné online náhledy mapových informací, jednak placené využití různých typů tzv. Reportů, tj. výstupů dat na základě parametrů definovaných uživatelem dle nabídky aplikace. Bližší popis nalezne uživatel na www.cenovamapa.org a další podmínky užití ve Všeobecných podmínkách užití webové aplikace na webových stránkách www.cenovamapa.org. Placená část služby je přístupná pouze po registraci uživatele. Uživatelem placené části služby se může stát pouze osoba starší 18 let.

IV. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Uživatel není oprávněn obsah webových stránek ani jeho část jakkoli měnit a upravovat (včetně konverze do jiného datového formátu) ani ho využít k vytvoření jiného výtvoru, s výjimkou případů, kdy se jedná o úpravu technického charakteru nezbytnou k užití obsahu pro osobní / interní potřebu v souladu s těmito podmínkami.

Zapsané a nezapsané ochranné známky, obchodní firmy a jiná označení uvedená při poskytování služby tvořící součást Reportu jsou majetkem poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů a nesmí být jakkoli dále reprodukovány ani napodobovány.

Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany aplikace.

Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k Reportům jinak než v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením příslušných právních předpisů a rovněž může být důvodem k okamžitému ukončení přístupu ke službě (odstoupení) ze strany poskytovatele.

Další podmínky vztahující se k ochraně obsahu webové aplikace najdete ve Všeobecných podmínkách užití webové aplikace výše.

V. REGISTRACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Před využitím služby musí proběhnout registrace uživatele. Při registraci je uživatel povinen zadat pravdivě a úplně všechny údaje, včetně údajů nepovinných, pokud se rozhodne je zadat. Provedením registrace je zřízen tzv. uživatelský účet. V případě změny kteréhokoli ze zadaných údajů se uživatel zavazuje tuto změnu neprodleně zadat do svého uživatelského účtu. Shora uvedené platí obdobně při provádění platby za využití služby. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem. Uživatel je povinen zachovat mlčenlivost a chránit před vyzrazením tyto údaje umožňující přístup k jeho uživatelskému účtu a nesmí umožnit využití jeho uživatelského účtu jinou osobou. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za následky spojené s porušením této povinnosti. V případě uživatelů – právnických osob se povinnosti uvedené v tomto odstavci vztahují na právnickou osobu, která vnitřně zajistí ochranu užívání uživatelského účtu mezi konkrétními osobami zmocněnými vnitřně uživatelský účet užívat.

Uživatel má právo svůj uživatelský účet kdykoli zrušit. Poskytovatel má právo zrušit uživatelský účet uživatele v případě, že uživatel poruší podmínky poskytování služby nebo pokud nevyužije službu po dobu delší než 12 měsíců.

Registrací vyslovuje uživatel-fyzická osoba svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci a při provádění platby, zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů a jejich užitím pro účely nabídky nebo poskytování služby a v této souvislosti, včetně jejich využití:

 1. při placení platební systémem GP webpay na základě standardu 3-D Secure provozovaném společností Global Payments Europe, s.r.o., IČ 27088936, s využitím služeb společnosti Komerční banka a.s., IČ 45317054.;
 2. při placení prostřednictvím metody m-platba s využitím služeb společnosti Advanced Telecom Services, s.r.o., IČ 27635007, a mobilního operátora;
 3. k zasílání obchodních sdělení, zejména informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje využívat tyto osobní údaje výlučně k uvedeným účelům a zaručuje jejich ochranu před zpřístupněním třetím osobám s výjimkou osob podílejících se na poskytování služby a provádění plateb, jejich seznam je uveden v článku X. Závěrečná ustanovení, a to pouze v nezbytném rozsahu, ve kterém tyto osoby k osobním údajům musejí mít přístup pro řádné fungování služby a provádění plateb. Osobní údaje uživatele budou vedeny v databázi uživatelů po dobu, pokud bude veden jeho uživatelský účet, a dále po dobu nezbytnou k realizaci práv a závazků ze smluvního vztahu o poskytnutí služby a zákonných povinností. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel využívá ke zpracování osobních údajů pro účely poskytování služby a pro účely platby za služby třetí subjekty.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o provedených platebních transakcích v rozsahu částka transakce, druh služby, datum transakce, číslo objednávky a IP adresa uživatele po dobu 2 let o provedení transakce a poskytnout jejich kopie na žádost bance zpracovávající platební transakce. PO uplynutí uvedené lhůty je poskytovatel povinen uvedené údaje zničit.

VI. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY A TECHNICKÉ PODMÍNKY SLUŽBY

K uzavření smlouvy o poskytnutí konkrétní služby ve vztahu k vybranému Reportu (dále „smlouva o poskytnutí služby“) dojde po registraci uživatele okamžikem odeslání objednávky vybraného Reportu, ke kterému dojde kliknutím na potvrzovací tlačítko v rámci platební brány. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Před odesláním objednávky má uživatel možnost zkontrolovat správnost údajů zadaných v objednávce a tyto případně opravit nebo upravit. Doručení objednávky bude uživateli neprodleně potvrzeno automaticky ze serveru služby na emailovou adresu dle registračních údajů uživatelského účtu nebo na jinou adresu uvedenou v objednávce.

Po provedení úhrady ceny za službu umožní poskytovatel uživateli stažení Reportu přímo z klientského účtu a zároveň zasláním vygenerovaného Reportu dle objednávky uživatele v pdf formátu na email uživatele uvedený v registraci nejpozději do 30 minut od provedení platby.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby osobě, která v minulosti porušila podmínky poskytování služby nebo která v minulosti porušila práva duševního vlastnictví nebo existuje takové důvodné podezření (např. pro totožnost IP adresy). K tomu účelu je poskytovatel oprávněn zrušit nebo dočasně zablokovat uživatelský účet.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služby, při placení ceny za služby a při poskytování služby. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb a využíváním služeb si hradí uživatel sám.

K využití služby je nezbytné následující hardwarové a softwarové vybavení na straně uživatele: běžný osobní počítač s operačním systémem Microsoft Windows (verze XP a novější), operačním systémem Linux nebo Mac OS X, případně jiná kompatibilní zařízení.

Uživatel si je vědom toho, že poskytovatel nezajišťuje technické a softwarové vybavení na straně uživatele včetně připojení k internetu a že všechny náklady s tím spojené nese uživatel sám. Uživatel bere na vědomí, že kvalita služby (zejména rychlost a kvalita stahování) mohou do značné míry záviset na technickém vybavení uživatele a způsobu připojení uživatele k internetu.

VII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Služba je poskytována úplatně. Cena služby se udává včetně DPH. Poskytovatel může cenu služby měnit; aktuální ceny jsou uvedeny u jednotlivých reportů. Pro uživatele je závazná cena uvedená poskytovatelem v okamžiku odeslání objednávky.

Cena služby je splatná před zpřístupněním objednaného Reportu uživateli, a to:

 1. online platbou pomocí platebních karet Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro poskytovaná Komerční bankou a. s. prostřednictvím platebního systému „GP webpay“ provozovaného společností Global Payments Europe, s.r.o. se sídlem V Olšinách 80/626, 100 00, Praha 10, Česká republika, IČO: 27088936. Podrobné pokyny pro provedení platby naleznete v sekci "platební brána". Uvedené platební podmínky jsou součástí těchto podmínek a jsou pro uživatele závazné.
 2. prostřednictvím technicky způsobilého mobilního telefonu (SIM karty) a služby mobilních operátorů známé jako „m-platba“, přičemž podmínky využívání služeb m-platba jsou předmětem vztahu mezi uživatelem a jeho mobilním operátorem. Pro Poskytovatele zajišťuje provedení platební transakce m-platby společnost Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ 27635007. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za provádění jakýchkoliv mobilních operací v síti elektronických komunikací, příkazů a plateb prostřednictvím mobilního telefonu v rámci využívání m-platby. Jakékoliv nároky z neprovedení nebo z chybného či opožděného provedení příkazu a platby je uživatel oprávněn uplatnit pouze u svého mobilního operátora; tím není dotčeno právo reklamace uživatele v případě neposkytnutí nebo vadného poskytnutí Reportu po řádném potvrzení úspěšného provedení platební transakce ve smyslu čl. IX. níže. Maximální výši platby za Reporty, kterou lze prostřednictvím m-platby najednou uskutečnit, je 1.500,- Kč. Pokud zvolíte platbu pomocí metody m-platba, budete přesměrováni na platební bránu vašeho mobilního operátora, kde se vám pro kontrolu zobrazí detaily platby, a provedete potřebné kroky k získání jednorázového hesla k provedení transakce. Stisknutím tlačítka "Provést transakci" dokončíte platbu a budete přesměrováni zpět na internetové stránky aplikace Cenová mapa. O úspěšném provedení platby budete informováni v okně prohlížeče a zároveň obdržíte potvrzovací SMS zprávu s identifikačním číslem proběhlé transakce pro její případnou pozdější identifikaci, případně reklamaci.

Poskytovatel se zavazuje vystavit uživateli daňový doklad na zaplacenou cenu, a to na základě žádosti uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou, je-li zachována věrohodnost původu a neporušitelnost jeho obsahu (tj. obvykle ve formátu .pdf).

VIII. NABÍDKA SLUŽBY A DOSTUPNOST

Poskytovatel rozhoduje o tom, jaké typy Reportů budou v rámci nabídky služby nabízeny a jaká bude cena služby. Uživatel nemá žádný nárok vyplývající ze zúžení nabízeného rozsahu Reportů nebo změny cen za poskytnutí služby. Zejména uživatel bere na vědomí možnou dočasnou nedostupnost některého Reportu nebo celé služby z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo řešení technických závad mimo kontrolu poskytovatele. Poskytovatel má kdykoli právo rozhodnout o ukončení provozování služby.

Je prioritním zájmem poskytovatele udržovat plnou funkčnost webových stránek, na nichž je služba provozována, zdokonalovat a rozšiřovat jejich funkce a vytvářet uživatelsky příznivé prostředí. Poskytovatel však nenese odpovědnost za vady uživatelem objednané služby vzniklé v důsledku zásahu jiné osoby do webových stránek služby nebo uživatelského účtu nebo v důsledku užití služby nebo uživatelského účtu v rozporu s těmito podmínkami a jejich určením, a v případě poruch funkčnosti datové sítě uživatele, veřejné datové sítě, hardwarového nebo softwarového vybavení uživatele, ani za nepřímé škody tím způsobené jako je ztráta dat uživatele apod. Helpdesk/ Hotline poskytovatele je dostupný na hotline@cenovamapa.org

IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace poskytnutých služeb, zejména neposkytnutí Reportu v souladu s objednávkou, prodlení s poskytnutím Reportu, vady Reportu bránící jeho užití uživatelem, neposkytnutí nebo vadné poskytnutí příslušného daňového dokladu apod. je třeba uplatnit u poskytovatele bez prodlení, a to emailem na kontaktní adrese info@cenovamapa.org nebo telefonicky na 731 410 069 nebo 731 410 600.

Poskytovatel se zavazuje reklamaci vyřídit bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace. Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného Reportu či opraveného daňového dokladu v souladu s objednávkou uživatele při dodržení VOP. Není-li to možné nebo požádá-li o to uživatel při uplatnění reklamace, vrátí mu poskytovatel v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby prostřednictvím bankovního převodu na účet uživatele).

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uživatel souhlasem s těmito podmínkami výslovně souhlasí s dodáním Reportu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a je si vědom, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy vyplývající pro obě strany smlouvy z platných právních předpisů v jiných případech (např. reklamace) není dotčeno.

Tyto podmínky a všechny smlouvy o poskytnutí služby podle nich uzavřené se řídí českým právním řádem (s výjimkou kolizních norem), zejména občanským zákoníkem. To platí i pro smluvní vztahy s cizím prvkem. Pro spory vzniklé v souvislosti se smlouvou o poskytnutí služby se sjednává výlučná pravomoc českých soudů.

Pro smlouvu o poskytnutí služby je rozhodné to znění obchodních podmínek, které je účinné v době jejího uzavření podle čl. VI.

Subjekty podílející se na poskytování služby a zajštění platebních transakcí :

 • Smartdata, s.r.o., IČ 27134741 (vývoj aplikace)
 • Infinity a.s., IČ 242 67 945 (správa aplikace a web serveru)
 • Komerční banka a.s., IČ 45317054 (bankovní služby platebního modulu)
 • Global Payments Europe s.r.o., IČ 27088936 (služba GPwebpay)
 • Advanced Telecom Services, s.r.o., IČ 27635007 (m-platba)
 • Deloitte Advisory s.r.o., IČ 27582167 (poradenské služby)
 • Hyposervis Group a.s., IČ 27573087 (zpracování informací)
 • Trigema Startup, a.s., IČ 01995821 (spoluvlastník)

Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné od 7. prosince 2015

V Praze dne 7.12.2015 Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., majitel a provozovatel webových stránek www.cenovamapa.org