Ochrana soukromí

Využitím této internetové stránky souhlasíte s využíváním těchto informací v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Společnost pro cenové mapy ČR s.r.o. neshromažďuje žádné osobní údaje, které by mohly identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne takové údaje dobrovolně při registraci za účelem využívání služeb aplikace Cenová mapa transakčních cen na těchto webových stránkách.

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo si přejete svůj souhlas odvolat, napište nám.

Informace pro uživatele aplikace o zpracování osobních údajů

Cílem je poskytnout informace o tom, které z osobních údajů jsou společností zpracovávány, z jakých zdrojů jsou získávány, k jakým účelům jsou využívány a kterým subjektům mohou být osobní údaje uživatele poskytnuty.

Obsahem poučení rovněž je, kde může uživatel získat informace o svých osobních údajích zpracovávaných společností a informace o způsobu jejich zabezpečení.

1. Mezi osobní údaje, které o osobě uživatele zpracováváme, náleží:

Adresní (kontaktní) a identifikační údaje– údaje k identifikaci uživatele a umožňující kontakt s ním.

Jedná se o: jméno; příjmení; telefonní kontakt; e-mailová adresa.

2. Souhlas a rozsah souhlasu se zpracováním osobních údajů:

 1. S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas (viz § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) zpracovává společnost osobní údaje výhradně s takovým souhlasem. Z povahy našeho (i potenciálního) vztahu s uživatelem vyplývá, že tento není povinen poskytnout naší společnosti jakékoliv údaje o své osobě, je oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytuje-li jakékoliv osobní údaje, činí tak zcela dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ve stanoveném rozsahu však zpravidla brání uzavření smluvního vztahu.
 2. Neposkytnutí osobních údajů nebo souhlasu s jejich zpracováním v požadovaném, nezbytně nutném rozsahu, může znamenat překážku v uzavření smluvního vztahu nebo jeho odmítnutí ze strany naší společnosti. Pokud se tak stane až v době trvání takového smluvního vztahu (včetně případů částečného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů), naše společnost nebude moci uživateli poskytnout jinak dohodnutá plnění, nebo může taková plnění odmítnout.
 3. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat na adrese sídla naší společnosti jako správce osobních údajů, a to v celém rozsahu, nebo jen částečně v závislosti na povaze souhlasu nebo povaze osobních údajů.
 4. Při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (popř. odvolání jeho části), nebo po uplynutí doby oprávněného zpracování osobních údajů uživatele, bude zpracování osobních údajů bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno; toto neplatí, pokud správce osobních údajů bude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu.
 5. Bez ohledu na ustanovení odstavce b) není dána povinnost poskytnout správci osobní údaje:
  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb.
  2. Souhlas se zasíláním tzv. obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu; jejich poskytnutím však může uživatel získat některé výhody (např. výhodné nabídky v rámci produktových kampaní).

3. Popis způsobu zpracování osobních údajů uživatele:

 1. osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, v jakém byly (resp. budou) poskytnuty, v jakém při trvání smluvního vztahu vznikají nebo v jakém je správce osobních údajů oprávněn (event. povinen) tyto sám zjišťovat.
 2. osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů a dále třetích osob na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo obdobně za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, např. účetními či poradci činnými pro společnost.

4. Účely, ke kterým osobní údaje uživatele zpracováváme:

Zpracování osobních údajů je vykonáváno zejména pro:

 1. Účely plnění zákonných povinností, zejména vedení účetnictví
 2. Účely vnitřní potřeby; zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti, sledování kvality služeb a spokojenosti uživatelů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů.
 3. Obchodní a marketingové účely, zejména nabízení služeb vč. zasílání obchodních sdělení podle zvl. zákona, informování o nových produktech a službách, mají-li uživatelé o takové služby zájem, resp. neprojeví-li svůj nesouhlas.

5. Zdroje, ze kterých jsou osobní údaje získávány:

Osobní údaje jsou získávány přímo od uživatele v rámci registrace, případně následně v rámci elektronické nebo telefonické komunikace.

6. Podoba uchování osobních údajů a způsob zajištění jejich ochrany:

 1. Osobní údaje uživatelů jsou bezpečně uchovávány v elektronické a/nebo listinné podobě.
 2. S informacemi týkajícími se osobních údajů o osobě uživatele je nakládáno v souladu se zákonnou úpravou jako s údaji chráněnými zákonem o ochraně osobních údajů.
 3. V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. proces řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatřeních. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy.
 4. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji uživatelů, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

7. Právo na přístup k osobním údajům a informační povinnosti naší společnosti.

 1. Právo na přístup ke svým osobním údajům – na základě písemné žádosti uživatele budou jednou za kalendářní rok bezplatně (jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace) poskytnuty informace o osobních údajích, které o osobě uživatele zpracováváme.
 2. Pokud se uživatel domnívá, že naše společnost nebo náš smluvní partner – zpracovatel provádí zpracování osobních údajů uživatele v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, má právo:
  • Požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení
  • Požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou.
 3. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozích odstavců, můžete se na tento úřad obrátit i přímo.

8. Subjekty, kterým můžeme Vaše osobní údaje poskytnout:

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout zpracovatelům osobních údajů, se kterými spolupracujeme na provozu aplikace a zpracovávání údajů tvořících jejich obsah. Seznam zpracovatelů naleznete zde:

 • Smartdata, s.r.o., IČ 27134741 (vývoj aplikace)
 • Infinity a.s., IČ 242 67 945 (správa aplikace a web serveru)
 • Komerční banka a.s., IČ 45317054 (bankovní služby platebního modulu)
 • Global Payments Europe s.r.o., IČ 27088936 (služba GPwebpay)
 • Deloitte Advisory s.r.o., IČ 27582167 (poradenské služby)
 • Hyposervis Group a.s., IČ 27573087 (zpracování informací)

Se souhlasem uživatele nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

9. Doba uchování osobních údajů uživatelů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání tohoto závazkového vztahu, a dále po dobu, po kterou je správce povinen ty, které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Využívání informací

Společnost pro cenové mapy CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet kliknutí apod., přičemž tato data jsou k dispozici vždy jen jako statistický přehled.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací serveru aplikace (např. IP adresa počítače uživatele) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil, a poté zaznamenávat jeho chování). Blíže o užívání cookies naleznete zde.

V některých případech může dojít k tomu, že prostřednictvím této stránky budete poskytovat své osobní informace, například za účelem získání přístupu k určitým obsahům či vyžádání informací týkajících se určité problematiky. Vámi poskytnuté informace v takových případech budou využity pouze za účelem zpracování Vaší žádosti a za účelem přizpůsobení a zkvalitnění této internetové stránky a s ní souvisejících služeb, které Vám nabízíme.

Kdykoli můžete požádat, abychom Vám již nezasílali e-maily nebo další sdělení, která budou reagovat na osobní údaje, které jste nám prostřednictvím této stránky poskytli.

Blogy, fóra, wiki aplikace a další sociální média

Tato internetová stránka může obsahovat odkazy na různé blogy, fóra, wiki a další aplikace a služby sociálních médií, které umožňují sdílet obsah s ostatními uživateli (souhrnně "aplikace sociálních médií"). Jakékoli osobní nebo jiné údaje, které vložíte do jakékoli aplikace sociálních médií, jsou dostupné všem uživatelům aplikací sociálních médií, kteří si je mohou přečíst, shromažďovat a používat a jejichž jednání se téměř nebo zcela vymyká naší moci. Z tohoto důvodu neneseme žádnou odpovědnost za to, dojde-li ze strany ostatních uživatelů aplikací sociálních médií k jakémukoli použití, zneužití či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji poskytnutými na těchto aplikacích sociálních medií.

Zabezpečení informací

Údaje poskytované uživateli na této internetové stránce jsou zabezpečeny technologickými a provozními opatřeními, která odpovídají požadavkům pro obchodní sféru a která zabraňují neautorizovanému přístupu k informacím, jejich zveřejnění, změně či znehodnocení.

Změny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být podle potřeby změněno či upraveno. V případě, že dojde ke změnám v tomto prohlášení, změní se i datum poslední revize uvedené na konci tohoto prohlášení. Platnost upraveného či pozměněného prohlášení o ochraně osobních údajů počíná tímto datem. Doporučujeme všem uživatelům pravidelně kontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů, aby měli přehled o tom, jakým způsobem jsou jejich údaje chráněny.

Případné dotazy těch, kteří navštíví naši stránku

Pokud jste navštívili naši stránku a máte jakékoli dotazy či obavy týkající se osobních údajů, napište nám.

Poslední aktualizace : 25. 5. 2018